• Hiệu quả ở nồng độ rất thấp và phạm vi pH rộng
  • Sản phẩm lỏng có thể dễ dàng sử dụng
  • Không bay hơi
  • Không ăn mòn và không làm tăng độ mặn
  • Không tạo bọt
  • Tương thích với hầu hết các chất ức chế ăn mòn và quy mô
  • Phân hủy sinh học, sinh thái.

Hotline: 0942.868.979