Giá sản phẩm tẩy sơn:

Dạng Can: 650k/can

Dạng Chai xịt: 125k/chai